Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

XUÂN VỀ LẠI GỌI: BÁC HỒ ƠI!


                                             Đặng Quang Quỳnh (CCB TP.HCM)
                                                        Tác giả gửi cho TÂM SỰ Y GIÁO

Bác Hồ ơi! Có thấu không?
“Quan sai”, dân chống máu hồng tuôn rơi
Nhớ xưa lời dạy của Người
Lợi dân, ích nước một thời vàng son.
Thương dân như thể thương con
Dân còn nghèo đói Bác còn chưa yên.
Khi xưa ít bạc ít tiền
Giàu lòng nhân ái mọi miền an vui
Ngày nay có mấy ông Bùi
Cậy quyền cậy thế sặc mùi quan liêu,
 Dốt luật pháp, thích làm liều
Đạp lên dư luận, gây điều bất nhân
Làm sai đổ vạ cho dân
Cào nhà lấy đất bội phần đớn đau
Huyện sai trước, Thành sai sau
Đồ Sơn, Tiên lãng một màu quan hư
Dồn dân vào chỗ ở tù
Bao che nhau, xã – huyện hù Anh Vươn
Râm ran xóm dưới làng trên
Bức dân, dân phản nhãn tiền bấy nay
Bác Hồ ơi! Đau lắm thay!
Không mau chỉnh đốn, có ngày… Bác ơi!

Không có nhận xét nào: