Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

TIN QUAN TRỌNG: Hội Đồng Khoa Học Các Cơ Quan Đảng Trung Ương tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Nguồn: TTXVN

Chiều 6/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. 


Đến dự hội nghị có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong năm 2012 và nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và tình hình trong nước có nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã triển khai nhiều công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, góp phần thiết thực vào kết quả chung của các cơ quan Đảng Trung ương. 

Đặc biệt, với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, nhiều hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương được triển khai bài bản, ngày càng bám sát các nhiệm vụ chính trị của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; mối quan hệ và sự phối hợp công tác trong Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ươngvà giữa Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương với các cơ quan hữu quan có bước tiến đáng kể. 

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã phối hợp thường xuyên với Hội đồng Lý luận Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Mặt khác, cùng với mở rộng phạm vi hoạt động, công tác nghiên cứu khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng chú trọng nâng cao tính ứng dụng và tính khả thi; các đề tài, đề án khoa học hướng vào những vấn đề thiết thực và cấp thiết đang đặt ra, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương.

Ông Đinh Thế Huynh cũng lưu ý rằng năm 2013 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; là năm tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiều Nghị quyết Trung ương quan trọng khác. Do vậy, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cần triển khai thực hiện tốt phương hướng hoạt động mà Hội đồng đã xác định. Trước hết, cần nhận thức sâu hơn và xác định rõ hơn vai trò của công tác nghiên cứu khoa học và của các Hội đồng khoa học các cơ quan ĐảngHội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đề tài, đề án khoa học. Hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phải bám sát hơn nữa, phục vụ tốt hơn các chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần xây dựng các Nghị quyết của Trung ương.

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cũng cần rà soát lại toàn bộ hoạt động, tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, phát huy cao vai trò trí tuệ, sáng kiến của các thành viên, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị của các cơ quan Đảng ở Trung ương; xây dựng cơ chế phối hợp, hợp tác với các cơ quan, các địa phương liên quan một cách chặt chẽ và có nội dung cụ thể để nâng tầm tham mưu, chất lượng tư vấn, giúp Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương. Đồng thời với việc chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phải tích cực tham gia đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ của các cơ quan Đảng Trung ương.

Hội nghị đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2013 của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương là tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ; bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động xây dựng kế hoạch cho các hoạt động chuyên môn như tọa đàm, hội thảo chuyên gia, thông tin khoa học… để có cơ sở xây dựng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về một số vấn đề cấp bách, quan trọng. 

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương hướng dẫn các hội đồng khoa học cơ sở đăng ký danh mục công trình nghiên cứu của năm 2014 và định hướng nghiên cứu năm 2015; tích cực đôn đốc nghiệm thu, quyết toán các đề tài, đề án tồn đọng thuộc năm 2011, 2012 và tiến hành kiểm tra các đề tài, đề án của năm 2013 về tình hình triển khai, việc thực hiện chế độ tài chính. Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cũng sẽ xử lý nghiêm các đề tài, đề án tồn đọng theo hướng dứt điểm qua các năm; nâng cấp chất lượng và hình thức của bản tin nghiên cứu khoa học…

Trong năm qua, các hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả và đi sâu vào chuyên môn, bám sát chức năng nhiệm vụ và đặc thù của các cơ quan Đảng Trung ương. Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã cải tiến qui trình tổ chức triển khai đề tài, đề án; ứng dụng kết quả nghiên cứu. 

Tính đến hết tháng 1/2013, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã nghiệm thu được 56 đề tài, đề án; tổ chức hơn 10 cuộc hội thảo chuyên gia xoay quanh nhiều chủ đề, nhằm phục vụ cho việc chuẩn bị nội dung các Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 (Khóa XI). Trong đó, một số cuộc hội thảo đã bàn sâu về các lĩnh vực quan trọng, có tình thời sự như: chính sách an sinh xã hội; công tác dân vận của các cơ quan đảng; chính sách phát triển khoa học và công nghệ; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

Không có nhận xét nào: